Regulamin

Regulamin XV Międzynarodowego Zlotu Jakubów (XV MZJ)
Lębork 22 lipca 2023r.
 1. Prawo uczestnika Międzynarodowego Zlotu Jakubów (MZJ) nabywa każda osoba, która jako pierwsze imię nosi Jakub.
   
 2. Uczestnik zlotu musi spełnić następujące wymogi formalne:
 • rejestracja elektroniczna za pośrednictwem dedykowanego serwisu www.leborskiednijakubowe.pl/zlotjakobow w terminie do 17 lipca 2023r.
 • stawiennictwo osobiste w dniu 22.07.2023r. w godz. 9.00 – 18.00 w Kwaterze Głównej Zlotu (Lębork, plac Pokoju, namiot przy scenie głównej) w celu odbioru opaski na rękę z unikalnym numerem.
 • w przypadku braku elektronicznej rejestracji istnieje możliwość tradycyjnej rejestracji na XV MZJ w dn. 22.07.2023r. w godz. 9.00 – 17.00 w Kwaterze Głównej Zlotu. Uczestnictwo osoby małoletniej poniżej 16 roku życia wymaga potwierdzenia na Formularzu zgłoszeniowym przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 • uczestnik zlotu ma obowiązek noszenia opaski podczas XV MZJ.
 1. Odbioru upominków i nagród głównych, Jakub może dokonać tylko osobiście.
   
 2. Zarejestrowanie elektroniczne lub tradycyjne jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu XV Międzynarodowego Zlotu Jakubów.
   
 3. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 • administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lęborka z siedzibą w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@um.lebork.pl,
 • dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa i promocji XV Międzynarodowego Zlotu Jakubów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • organizator będzie zbierał od uczestników zlotu następujące dane: imię i nazwisko, miejscowość, data urodzenia, e-mail,
 • dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów,
 • uczestnik zlotu posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
 • uczestnik Zlotu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie przesyłanie przez organizatora informacji o MZJ,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w XV MZJ,
 1. Uczestnik zlotu wyraża zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach przez organizatora na potrzeby organizacji i promocji XV MZJ. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechniane na stronach Urzędu Miejskiego w Lęborku: www.lebork.pl, www.wybierzlebork.pl, www.leborskiednijakubowe.pl oraz portalach społecznościowych – www.facebook.com/wybierzlebork, www.facebook.com/leborskiednijakubowe oraz zamieszczanie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.
   
 2. O godz. 19.00 22.07.2023 na scenie głównej odbędzie się Finał XV Międzynarodowego Zlotu Jakubów i wręczenie nagród głównych. Warunkiem otrzymania nagrody jest osobiste przybycie na Finał Zlotu z opaską na ręku, a w przypadku wylosowania nagrody pisemne potwierdzenie jej odbioru.
   
 3. Sporne kwestie związane z regulaminem XV MZJ rozstrzyga organizator.
   
 4. Organizatorem XV Międzynarodowego Zlotu Jakubów jest Urząd Miejski w Lęborku i Parafia św. Jakuba Ap. w Lęborku.

Przejdź do góry strony