Regulamin

Regulamin XIII Międzynarodowego Zlotu Jakubów (XIII MZJ)
Lębork 20 lipca 2019r.
 
 1. Prawo uczestnika Międzynarodowego Zlotu Jakubów (MZJ) nabywa każda osoba, która jako pierwsze imię nosi Jakub.
   
 2. Uczestnik zlotu musi spełnić następujące wymogi formalne:
 • rejestracja elektroniczna za pośrednictwem dedykowanego serwisu www.leborskiednijakubowe.pl/zlotjakobow w terminie do 18 lipca 2019r.
 • stawiennictwo osobiste w dniu 20.07.2019r. w godz. 9.00 – 18.00 w Kwaterze Głównej Zlotu (Lębork, plac Pokoju, namiot przy scenie głównej) w celu odbioru opaski na rękę z unikalnym numerem.
 • w przypadku braku elektronicznej rejestracji istnieje możliwość tradycyjnej rejestracji na XIII MZJ w dn. 20.07.2019r. w godz. 9.00 – 17.00 w Kwaterze Głównej Zlotu. Uczestnictwo osoby małoletniej poniżej 16 roku życia wymaga potwierdzenia na Formularzu zgłoszeniowym przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 • uczestnik zlotu ma obowiązek noszenia opaski podczas XIII MZJ.
   
 1. Odbioru upominków i nagród głównych, Jakub może dokonać tylko osobiście.
   
 2. Zarejestrowanie elektroniczne lub tradycyjne jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu XIII Międzynarodowego Zlotu Jakubów.
   
 3. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 • administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lęborka z siedzibą w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@um.lebork.pl,
 • dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa i promocji XIII Międzynarodowego Zlotu Jakubów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • organizator będzie zbierał od uczestników zlotu następujące dane: imię i nazwisko, miejscowość, data urodzenia, e-mail,
 • dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów,
 • uczestnik zlotu posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
 • uczestnik Zlotu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie przesyłanie przez organizatora informacji o MZJ,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w XIII MZJ,
 • uczestnik zlotu wyraża zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach przez organizatora na potrzeby organizacji i promocji XIII MZJ. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechniane na stronach Urzędu Miejskiego w Lęborku: www.lebork.pl, www.wybierzlebork.pl, www.leborskiednijakubowe.pl oraz portalach społecznościowych – www.facebook.com/wybierzlebork, www.facebook.com/leborskiednijakubowe oraz zamieszczanie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.
   
 1. Uczestnik zlotu (z opaską na ręku) może bezpłatnie zwiedzić wystawę w wieży Sanktuarium Św. Jakuba Ap.
   
 2. O godz. 19.00 na scenie głównej odbędzie się Finał XIII Międzynarodowego Zlotu Jakubów i wręczenie nagród głównych. Warunkiem otrzymania nagrody jest osobiste przybycie na Finał Zlotu z opaską na ręku, a w przypadku wylosowania nagrody pisemne potwierdzenie jej odbioru.
   
 3. Sporne kwestie związane z regulaminem XIII MZJ rozstrzyga organizator.
   
 4. Organizatorem XIII Międzynarodowego Zlotu Jakubów jest Urząd Miejski w Lęborku i Parafia św. Jakuba Ap. w Lęborku.

Przejdź do góry strony